Algemene Voorwaarden

 1. Overeenkomsten komen tot stand mondeling per email en/of door een opdrachtbevestiging.
 2. Indien mogelijk, in verband met de beschikbaarheid van auto’s en chauffeurs e.d., zullen wij op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever gemaakte afspraken wijzigen. Desbetreffende wijzigingen zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons zijn aanvaard of bevestigd.
 3. Teneinde op de juiste tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn, vertrekken de auto’s, rekening houdende met enige vertraging, altijd tijdig vanaf de standplaats. De door ons opgegeven afhaal- en aankomsttijdstippen gelden bij benadering.
 4. De auto’s zullen slechts voor normaal gebruik en op een verantwoorde wijze (verharde weg e.d.) worden ingezet.
 5. De auto’s worden alleen met chauffeur ter beschikking gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Annulering van een opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk op basis van de volgende regeling. 12 maanden tot besproken datum 25% annuleringskosten, 4 maanden tot besproken datum 50% annuleringskosten, 2 maanden tot besproken datum 75% annuleringskosten. Daarna is de overeengekomen opdrachtsom te allen tijde volledig verschuldigd, ook in het geval dat opdrachtgever ons te kennen heeft gegeven niet van onze diensten gebruik te zullen maken.(in geval van calamiteiten kan van bovenstaande worden afgeweken.)
 7. De prijzen zijn netto en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-bedrag wordt  op de faktuur vermeld.
 8. Indien de auto’s langer voor opdrachtgever beschikbaar blijven en/of meer kilometers worden gereden dan afgesproken, wordt de opdrachtsom dienovereenkomstig verhoogd.
 9. Onverminderd het bepaalde hiervoor onder 8, zijn wij gerechtigd prijswijzigingen, die ons eerst na de tot stand koming van de overeenkomst bekend worden, aan opdrachtgever door te berekenen.
 10. Betaling dient te geschieden op basis van de volgende regeling: Een week voor de trouwdatum dient het afgesproken bedrag op de rekening te zijn overgemaakt. Gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste gefixeerd zijn op 15% van de vordering met een minimum van  250 euro exclusief btw, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien opdrachtgever niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien zich een omstandigheid voordoet waaruit wij redelijkerwijze kunnen opmaken dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen dan wel indien de auto’s op een onverantwoorde wijze dienen te worden ingezet, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te onbinden, een en ander onverminderd onze overige rechten in een dergelijk geval en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 12. Indien wij als gevolg van overmacht of pech, ongeval, excessieve verkeersdrukte e.d. niet of niet tijdig aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen, stellen wij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In dergelijke gevallen zijn wij gerechtigd vervangende auto’s (ongeacht model, kleur, of bouwjaar) in te zetten en/of indien dat nog zinvol is onze verplichting alsnog na te komen.
 13. De passagiers dienen zich strikt aan eventueel door onze chauffeur gegeven instructies te houden. Eventueel door passagiers veroorzaakte schade aan of in de auto’s en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, dient door opdrachtgever onverwijld na onze aanschrijving hieromtrent volledig aan ons te worden vergoed.
 14. Eventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na betreffende rit schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, en worden slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 15. Wij zijn uitsluitende aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van aan ons toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad, dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid. Wij zjin in geen geval aansprakelijk voor beschadiging van kleding veroorzaakt door uitlaatgassen e.d., evenmin voor gevolg- of indirecte schade waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 16. In het geval wij jegens opdracht gever tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, terzake van betreffende dienst, zulks behoudens het bepaalde in artikel. 8: 11 57 BW
 17. Opdrachtgever zal onze personeelsleden nimmer persoonlijk voor enige door hen toegebrachte schade aansprakelijk stellen.
 18. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons betrekking hebbende op de overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling in overleg tussen partijen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij zijn gevestigd. In afwijking van het voorgaande hebben wij bovendien het recht een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtgever is gevestigd.
 19. Op onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 20. Indien de huurder zelf de trouwauto bestuurd, geldt er ten alle tijden een eigen risico van 1000 euro per schade voorval.
Back to top